Bimetallic Ni and Mo Nitride as an Efficient Catalyst for Hydrodeoxygenation of Palmitic Acid
Xiangze Du, Xiaomei Lei, Linyuan Zhou, Yong Peng, Yan Zeng, Huiru Yang, Dan Li, Changwei Hu, and Hermenegildo Garcia.
ACS Catal. 2022, 12, 8, 4333–4343
~1 Citings
Impact factor: 13.7