Enhanced photocatalytic activity of kaolinite-TiO2-graphene oxide composite with a porous stacking structure
Ruiyang Chen, Dongxu Lai, Duoxiao Wang, Jinan Niu, Jian He, Peizhong Feng, Hermenegildo García.
Journal of Alloys and Compounds, 2021, 889, 161682.
~0 Citings