Enhancement of intramolecular charge transfer in carbon nitride by attaching 2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid as electron acceptor units
Yingying Jiao, Liang Tian, Pablo García-Aznar, German Sastre, Yike Li, Jianshe Wang, Zhanhang He, Zhongjun Li, Hermenegildo García
Chem. Eng. J. 2023, 473, 145248
Impact factor: 15.1