Non-noble-metal NiS promoted charge separation and photocatalytic hydrogen evolution for ZnCdS nano-islands on spherical SiO2
Ke Liu, Shan Yang, Wei Li, Yifan Wang, Chuanzhi Sun, Lu Peng, Hermenegildo Garcia
Fuel 2023, 337,126840
Impact factor: 8.035