Porous NiFe-LDH grown on graphene oxide towards highly efficient OER electrocatalysis
Xie, Jiyan; Li, Chen; Niu, Jinan; Zhang, Shenghui; Ou, Xuemei; Feng, Peizhong; Garcia, Hermenegildo.
Materials Letters (2021), 290, 129517.
~0 Citings